fujisan

02/16 13:00-17:00 Emperor Hotel Macau (21F)
02/17 10:00-16:30 Marco Polo Prince Hotel(3F)
kamakura-daibutsu(kanagawa)
himeji-jo(hyogo)
sushi
kochi-jo(juyobunkazai)