すのものの「いろいろ」(その547)


若干意味不明回文>「再配達、大敗さ(さいはいたつたいはいさ)」

zjaqkañ imi humei kaibuñ>「再配達、大敗さ(さいはいたつたいはいさ)」

2023-01-17 (2) 22:21:50 +0900


「百本 hjaqpoñ」に合わせて「百人 hjakuniñ」と一続き?

「百本 hjaqpoñ」ni awasete「百人 hjakuniñ」to hitocuzuki?

2023-01-17 (2) 22:16:47 +0900


「義経千本桜」は Josicune Señboñ Zakura か

「義経千本桜」wa «Josicune Señboñ Zakura» ka

一つ前の項目に関連。

hitocu mae no kômoku ni kañreñ.

2023-01-17 (2) 22:15:28 +0900


「百本 hjaqpoñ」に合わせて「千本 señboñ」と一続き?

「百本 hjaqpoñ」ni awasete「千本 señboñ」to hitocuzuki?

2023-01-17 (2) 22:13:34 +0900


回文>「新幹線監視(しんかんせんかんし)」

kaibuñ>「新幹線監視(しんかんせんかんし)」

2023-01-17 (2) 20:59:19 +0900


回文>「新祭司(しんさいし)」

kaibuñ>「新祭司(しんさいし)」

「震災死」とラジオで聞いて。

「震災死 siñsai-si」to razio de kiite.

2023-01-17 (2) 20:58:08 +0900


桜田です!>カメちゃんに オレオレ電話 黙したら 心配をして そいつ現る

Sakurada desu!>Kamecjañ ni ore ore deñwa mokusitara siñpai o site soicu arawaru

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) カメちゃんの背後で鳴る黒電話。 (2) オレオレ詐欺である。 (3) 続き。カメちゃんが口をきかないのでじれる相手。 (4) 「死んでるかと思ったよ〜〜あーよかった」と、やってきたその人物。 お祖母さん「だれだい‥‥?」。

(1) Kamecjañ no haigo de naru kurodeñwa. (2) ore ore sagi de aru. (3) cuzuki. Kamecjañ ga kuci o kikanai no de zireru aite. (4) "siñde ru ka to omoqta jo.... â jokaqta" to, jaqte kita sono ziñbucu. obâsañ "dare dai...".

受話器をとったんだから、生きてるだろ。 これに気づくと笑えない。

zjuwaki o toqta ñ da kara, ikite ru daro. kore ni kizuku to waraenai.

3 コマめ。 その人物、「明日までにお金を用意‥‥」と言っているが、 よく聞くのは、いますぐに、と考えたり確認したりする時間を与えないやり方だ。

3 komame. sono ziñbucu, "mjônici made ni okane o jôi..." to iqte iru ga, joku kiku no wa, ima sugu ni, to kañgaetari kakuniñ sitari suru zikañ o ataenai jarikata da.

2023-01-17 (2) 20:17:39 +0900


変形によるフェルマーの最終定理の証明>完全に壊れたようだ

heñkei ni joru Fermat no saisjû teiri no sjômei>kañzeñ ni kowareta jô da

ここ

koko.

980 日高 2023/01/17(火) 10:31:06.60
n=3のとき、x^n+y^n=z^nは0以外の整数解を持たない。
x^3+y^3=z^3を、x^3+y^3=(y+1)^3とおく。x,yは有理数。
(x^3-1)/3=y(y+1)と変形する。
{(x^3-1)/3}^(1/2)={y(y+1)}^(1/2)が成立するかを検討する。
yを有理数として、電卓により、xを求める。
xの表示部分を手入力して、逆算したとき、両辺は一致しない。
∴n=3のとき、x^n+y^n=z^nは0以外の整数解を持たない。

2023-01-17 (2) 17:42:23 +0900

√2 が無理数の証明もできます、だそうだ

√2 ga murisû no sjômei mo dekimasu, da sô da

993 132人目の素数さん 2023/01/17(火) 20:12:50.73
> この要領で、√2は無理数の証明もできます。
> 本当の証明ではありませんが。

どのようにするのですか? ご教示ください。

995 日高 2023/01/17(火) 20:24:12.08
>どのようにするのですか? ご教示ください。

√2=1.414213562373095........
1.414213562373^2=2となりません。

2023-01-17 (2) 20:38:39 +0900

「電卓によるフェルマーの最終定理の証明」が始まった

"deñtaku ni joru Fermat no saisjû teiri no sjômei" ga hazimaqta

ここ

koko.

2023-01-17 (2) 20:47:06 +0900


三宝亭全とろ麻婆旨辛豆腐スープ>おいしくて暖まったが口の中をやけど

三宝亭全とろ麻婆旨辛豆腐スープ>oisikute atatamaqta ga kuci no naka o jakedo

コンビニの無料引換券でもらったもの。 急いで食したのが失敗の元。

koñbini no murjô hikikaekeñ de moraqta mono. isoide sjokusita no ga siqpai no moto.

2023-01-17 (2) 17:06:15 +0900


回文>「庭にワニ(にわにわに)」

kaibuñ>「庭にワニ(にわにわに)」

2023-01-16 (1) 21:00:18 +0900


東海大学に、勝手にひとの写真を撮るな、という趣旨の掲示があったっけ

Tôkai Daigaku ni, kaqte ni hito no sjasiñ o toru na, to iu sjusi no keizi ga aqta qke

白金高輪駅から東海大学高輪キャンパスへ行くのに,道に迷った話》 のときのこと。 シンポジウムの会場となった建物は、 普段は教室として使われているのであろう。 そこに、勝手にひとの写真を撮るな、という趣旨の掲示があった。

«白金高輪駅から東海大学高輪キャンパスへ行くのに,道に迷った話» no toki no koto. siñpoziumu no kaizjô to naqta tatemono wa, hudañ wa kjôsicu to site cukawarete iru no de arô. soko ni, kaqte ni hito no sjasiñ o toru na, to iu sjusi no keizi ga aqta.

2023-01-16 (1) 20:54:33 +0900


「岸壁の母」の歌詞の「ひかされて」はどういうかたち?

"gañpeki no haha" no kasi no "hikasarete" wa dô iu kataci?

「ひく」の受け身なら「ひかれて」である。 「ひかす」の受け身かと思い広辞苑を見たら、 これは特殊な意味のことばだった。 紙の広辞苑第五版をめくったら「ひかされる」が立っていた。 源氏物語にも見えるそうだ。 小型の国語辞典にも載っていた。

"hiku" no ukemi nara "hikarete" de aru. "hikasu" no ukemi ka to omoi Kôzieñ no mitara, kore wa tokusju na imi no kotoba daqta. kami no Kôzieñ daigohañ o mekuqtara "hikasareru" ga taqte ita. Geñzi monogatari ni mo mieru sô da. kogata no kokugo ziteñ ni mo noqte ita.

2023-01-16 (1) 20:34:34 +0900


「通おう」には kajoô と -oô が含まれる

「通おう」ni wa "kajoô" to -oô ga hukumareru

2023-01-16 (1) 20:20:47 +0900


桜田です!>寒い朝ネコのぬくさにあらがえずカレンはハルのベッドで二度寝

Sakurada desu!>samui asa neko no nukusa ni aragaezu Kareñ wa Haru no beqdo de nidone

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 桜田家の朝の食卓。寒いとお父さん。お母さんはカレンにハルを起こすよう言う。 (2) ハルを起こそうとするカレンだが、 (3) ふとんに腕を入れ、いっしょに寝ている飼いネコの正太郎が温かいことに気づく。 (4) カレンとハル、正太郎を間にはさんで仲よく眠っている。見つめるお母さん。 「これが猫の魔力である」との文字列あり。

(1) Sakurada-ke no asa no sjokutaku. samui to otôsañ. okâsañ wa Kareñ ni Haru o okosu jô iu. (2) Haru o okosô to suru Kareñ da ga, (3) hutoñ ni ude o ire, iqsjo ni nete iru kaineko no Sjôtarô ga atatakai koto ni kizuku. (4) Kareñ to Haru, Sjôtarô o aida ni hasañde nakajoku namuqte iru. micumeru okâsañ. "kore ga neko no marjoku de aru" to no mozirecu ari.

1 コマめで、カレンは完全に目が覚めている。二度寝するだろうか。 寒がっているお父さんのほうが、あぶないような。

1 komame de, Kareñ wa kañzeñ ni me ga samete iru. nidone suru darô ka. samugaqte iru otôsañ no hô ga, abunai jô na.

きょうはハルのベッドしか描かれていない。 前にはカレンのベッドが並んでいた。

kjô wa Haru no beqdo sika egakarete inai. mae ni wa Kareñ no beqdo ga narañde ita.

カレンとハルは同じ学校に通うのだから、 いっしょに起きるのが自然なような。 話の都合か。

Kareñ to Haru wa onazi gaqkô ni kajou no da kara, iqsjo ni okiru no ga sizeñ na jô na. hanasi no cugô ka.

2023-01-16 (1) 20:12:51 +0900


「100 本」は 100 poñ でよかろう

「100 本」wa "100 poñ" de jokarô

「10000 本」は 10000 boñ に変わるが、 英語の 1st, 2nd, 3rd, ... みたいなものと考える。

「10000 本」wa "10000 boñ" ni kawaru ga, eigo no *1st*, *2nd*, *3rd*, ... mitai na mono to kañgaeru.

2023-01-16 (1) 20:07:54 +0900


「百本」は hjaqpoñ か

「百本」wa "hjaqpoñ" ka

切れまい。

kiremai.

2023-01-16 (1) 20:05:44 +0900


「一千万円」は iqseñmañ eñ か

「一千万円」wa "iqseñmañ eñ" ka

数詞の分かち書き>小さな数に大きな数が続くときは続けて書く、でよいか?》 の続き。

«sûsi no wakacigaki>ciisana kazu ni ôkina kazu ga cuzuku toki wa cuzukete kaku, de joi ka?» no cuzuki.

2023-01-16 (1) 20:01:43 +0900


またまた外づけ HDD に chkdsk /f するはめに

mata mata sotozuke HDD ni chkdsk /f suru hame ni

しかしファイルは一つも失われなかったようだ。

sikasi fairu wa hitocu mo usinawarenakaqta jô da.

2023-01-16 (1) 19:55:43 +0900


1950 円を「1 kilo 950 円」と読むと「1 kg あたり 950 円」と思われるか

1950 eñ o "1 kilo 950 eñ" to jomu to "1 kg atari 950 eñ" to omowareru ka

千以上は SI 接頭語を使う、とする場合。

señ izjô wa SI seqtôgo o cukau, to suru baai.

2023-01-15 (0) 23:40:44 +0900


「千六本」は señ roqpoñ だろうな

「千六本」wa "señ roqpoñ" darô na

2023-01-15 (0) 23:34:38 +0900


数詞の分かち書き>小さな数に大きな数が続くときは続けて書く、でよいか?

sûsi no wakacigaki>ciisana kazu ni ôkina kazu ga cuzuku toki wa cuzukete kaku, de joi ka?

三つ前の項目からの続き。

miqcu mae no kômoku kara no cuzuki.

123,456,789 は「一億二千三百四十五万六千七百八十九」なので、 バラバラにして間に不等号を入れると 「一 < 億 > 二 < 千 > 三 < 百 > 四 < 十 > 五 < 万 > 六 < 千 > 七 < 百 > 八 < 十 > 九」で icioku niseñ sañbjaku joñzjû gomañ rokuseñ nanahjaku hacizjû ku.

123,456,789 wa "iciokuniseñsañbjakujoñzjûgomañrokuseñnanahjakuhacizjûku" na no de, bara bara ni site aida ni hutôgô o ireru to "ici < oku > ni < señ > sañ < bjaku > joñ < zjû > go < mañ > roku < señ > nana < hjaku > haci < zjû > ku" de "icioku niseñ sañbjaku joñzjû gomañ rokuseñ nanahjaku hacizjû ku".

実は簡単なことを、むずかしく考えているのかも。

zicu wa kañtañ na koto o, muzukasiku kañgaete iru no ka mo.

2023-01-15 (0) 23:20:47 +0900


からだのおもさ 69.0 kg, おなかのまわり 84 cm

karada no omosa 69.0 kg, onaka no mawari 84 cm

2023-01-15 (0) 23:18:05 +0900


1 から 9, それに 10, 100 にやまとことばをあて、新たな数詞を作ったら

1 kara 9, sore ni 10, 100 ni jamato kotoba o ate, arata na sûsi o cukuqtara

たとえば、 2 は「ふた」、10 は「とお」と決めたなら、 20 は「ふたとお」とする。 (「はた」を取り入れるのは不規則を産むと考え、避ける。)

tatoeba, 2 wa "huta", 10 wa "tô" to kimeta nara, 20 wa "hutatô" to suru. ("hata" o toriireru no wa hukisoku o umu to kañgae, sakeru.)

12 は「とおふた」。 (「とおあまりふたつ」という言いかたがあったことは知っているが、 それはとらない。)

12 wa "tô huta". ("tô amari hutacu" to iu iikata ga aqta koto wa siqte iru ga, sore wa toranai.)

そして 1000 以上は SI 接頭語を用いる。壮大な妄想である。

sosite 1000 izjô wa SI seqtôgo o mociiru. sôdai na môsô de aru.

2023-01-15 (0) 22:23:13 +0900


「六百」は roqpjaku と一語に書くしかないのでは

「六百」wa "roqpjaku" to icigo ni kaku sika nai no de wa

「一千」も同じようにして iqseñ とする。 「万」「億」の前ではこれは起こらないが、 「兆」は「一兆 iqcjô」となる。 「京」は「一京 iqkei」となる?

「一千」mo onazi jô ni site "iqseñ" to suru. 「万 mañ」「億 oku」no mae de wa kore wa okoranai ga, 「兆 cjô」wa「一兆 iqcjô」to naru. 「京 kei」wa「一京 iqkei」to naru?

「六百一兆」は roqpjaku iqcjô か? こう決めると、英語などとは異なるように思う。

「六百一兆」wa "roqpjaku iqcjô" ka? kô kimeru to, eigo nado to wa kotonaru jô ni omou.

2023-01-15 (0) 22:06:35 +0900


回文>「炒めたい(いためたい)」

kaibuñ>「炒めたい(いためたい)」

2023-01-15 (0) 21:54:37 +0900


回文>「否めない(いなめない)」

kaibuñ>「否めない(いなめない)」

2023-01-15 (0) 21:53:34 +0900


回文>「観察参加(かんさつさんか)」

kaibuñ>「観察参加(かんさつさんか)」

2023-01-15 (0) 21:50:16 +0900


日本語で、長音(のばすオト)に同じ母音の短いのが続く例

niqpoñgo de, cjôoñ (nobasu oto) ni onazi boiñ no mizikai no ga cuzuku rei

「好悪 kôo」「大伯父 ôozi」「驟雨 sjûu」 「長音 cjôoñ」。

2023-01-15 (0) 21:47:53 +0900


英語の音節は 3000 種類、日本語は 138 種類(以上)

英語の音節数は 3000 種類あるのに対し,日本語の音節数は 100 種類》 の計算をやりなおす。

英語の音節数は 3000 種類あるのに対し,日本語の音節数は 100 種類》 no keisañ o jarinaosu.

log(3000) / log(138) = 1.6249...。 英語で 3 音節は 3000 * 3000 * 3000 = 27 000 000 000 000 通り、 日本語で 5 音節は 138 * 138 * 138 * 138 * 138 = 50 049 003 168 通り。 逆転したぞ。

log(3000) / log(138) = 1.6249.... eigo de 3 oñsecu wa 3000 * 3000 * 3000 = 27 000 000 000 000 tôri, niqpoñgo de 5 oñsecu wa 138 * 138 * 138 * 138 * 138 = 50 049 003 168 tôri. gjakuteñ sita zo.

2023-01-15 (0) 20:53:37 +0900


いまの日本語の音節は 138 種類はある

ima no niqpoñgo no oñsecu wa 138 sjurui wa aru

aiueojajujejo
kakikukekokjakjukjekjo
sasisusesosjasjusjesjo
tatitutetotjatjutjetjo
cacicucecocjacjucjecjo
naninunenonjanjunjenjo
hahihuhehohjahjuhjehjo
mamimumemomjamjumjemjo
rarirurerorjarjurjerjo
wawi wewo
gagigugegogjagjugjegjo
zazizuzezozjazjuzjezjo
dadidudedodjadjudjedjo
babibubebobjabjubjebjo
papipupepopjapjupjepjo
fafi fefofjafjufjefjo

以上で 14 * 9 + 4 + 8 = 138。 これらは自由に継ぎ合わせられる。 (撥音 /N/ や促音 /Q/ は、そうはゆかないだろう。)

izjô de 14 * 9 + 4 + 8 = 138. korera wa zijû ni cugiawaserareru. (hacuoñ /N/ ja sokuoñ /Q/ wa, sô wa jukanai darô.)

2023-01-15 (0) 20:21:26 +0900


「日本語の音節は 100 種類」は「ローマ字のつづり方」による?

"niqpoñgo no oñsecu wa 100 sjurui" wa "rômazi no cuzurikata" ni joru?

「昭和 29 年」の内閣告示の第 1 表。

"sjôwa 29 neñ" no naikaku kokuzi no dai 1 hjô.

2023-01-15 (0) 20:14:27 +0900


「たすきでつなぐ」と NHK のローカルニュースが言った

"tasuki de cunagu" to NHK no rôkaru njûsu ga iqta

19 時 15 分からの。駅伝のこと。 また新しい言いかたができた。(前に聞いたのは「たすきをつなぐ」。)

19 zi 15 huñ kara no. ekideñ no koto. mata atarasii iikata ga dekita. (mae ni kiita no wa "tasuki o cunagu".)

2023-01-15 (0) 20:12:52 +0900


きのうきょうと、町の 17 時のチャイムが鳴らなかったような気がする

kinô kjô to, maci no 17 zi no cjaimu ga naranakaqta jô na ki ga suru

きょうは開けた窓に耳を近づけて聞いていたが、聞こえず。 共通テストのため?

kjô wa aketa mado ni mimi o cikazukete ita ga, kikoezu. kjôcû tesuto no tame?

2023-01-15 (0) 20:10:51 +0900


「収納」を「おさめおさめ」とやまとことばにしてはどうか

「収納」o "osameosame" to jamato kotoba ni site wa dô ka

「見納め」のような造語法と間違われるからだめか。

"miosame" no jô na zôgohô to macigawareru kara dame ka.

口語訳>マタイ 5,12「喜び,よろこべ」は元の言葉が違う [... ga cigau]》 にゆるく関連。

«口語訳>マタイ 5,12「喜び,よろこべ」は元の言葉が違う [... ga cigau]» ni juruku kañreñ.

2023-01-15 (0) 20:09:03 +0900


「キッズ」も例外的に /z/ の前に促音がくる

"kiqzu" mo reigaiteki ni /z/ no mae ni sokuoñ ga kuru

2023-01-15 (0) 16:54:53 +0900


桜田です!>カメちゃんにフェーブ当たりと思ったが差し歯が取れただけ…

Sakurada desu!>Kamecjañ ni *fève* atari to omoqta ga sasiba ga toreta dake...

見出しの行に書きたかったのは 「カメちゃんにフェーブ当たりと思ったが差し歯が取れただけにぞありける」。

midasi no gjô ni kakitakaqta no wa "Kamecjañ ni *fève* atari to omoqta ga sasiba ga toreta dake ni zo arikeru".

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) お祖母さんが買ってきたお菓子を「ガレット・デ・ロワ」だとカレンが言い、 (2) ルールを説明。 (3) カメちゃん、ガリッ。カレン、カメちゃん当たり、と思ったが (4) 差し歯が取れただけだった。

(1) obâsañ ga kaqte kita okasi o "galette des rois" da to Kareñ ga ii, (2) rûru o secumei. (3) Kamecjañ, gariq. Kareñ, Kamecjañ atari, to omoqta ga, (4) sasiba ga toreta dake daqta.

3 コマめまで見て、 老人にありがちな現象が起きたというオチだろう、と想像できた。

3 komame made mite, rôziñ ni arigaci na geñsjô ga okita to iu oci darô, to sôzô dekita.

桜田です!>ハルたち,柿を食べる。カメちゃんは溶けかかったのをすする》 のときはカメちゃんには歯がなかった。

«Sakurada desu!>Haru taci, kakí o taberu. Kamecjañ wa tokekakaqta no o susuru» no toki wa Kamecjañ ni wa ha ga nakaqta.

3 コマめの「ガリッ」の「ッ」の字体が変なのは前からのとおり。

3 komame no「ガリッ」no「ッ」no zitai ga heñ na no wa mae kara no tôri.

2023-01-15 (0) 15:43:12 +0900


「ドライブスルー」を「ドライブアタルー」と言い換えるやつはいないか

"doraibu surû" o "doraibu atarû" to iikaeru jacu wa inai ka

縁起をかついで。

eñgi o kacuide.

2023-01-15 (0) 15:36:27 +0900


million, billion, trilion が 106, 109, 1012 と、ずれている

*million*, *billion*, *trilion* ga 106, 109, 1012 to, zurete iru

quadrillion, quintillion, sextillion が 1015, 1018, 1021, septillion, octillion, nonillion が 1024, 1027, 1030, と続く。

*quadrillion*, *quintillion*, *sextillion* ga 1015, 1018, 1021, *septillion*, *octillion*, *nonillion* ga 1024, 1027, 1030, to cuzuku.

月の名前はとは別のずれかただ。

cuki no namae to wa becu no zurekata da.

2023-01-15 (0) 15:24:01 +0900


回文>「動くな! 久郷!(うごくなくごう)」

kaibuñ>「動くな! 久郷!(うごくなくごう)」

久郷は氏(名字)。 《回文>「動くかな? 中久郷」(うごくかななかくごう)》よりもましか。

久郷 wa si (mjôzi). 《回文>「動くかな? 中久郷」(うごくかななかくごう)》jori mo masi ka.

2023-01-15 (0) 15:18:13 +0900


二の腕をさするとぴりぴりする。頭痛の予感。

ninoude o sasuru to piri piri suru. zucû no jokañ.

さすったり、力を抜く運動をしたりする。 おとといの 《ペイントでドット絵を書いた。目が疲れた。》 がまだたたっている。としだ。

sasuqtari, cikara o nuku uñdô o sitari suru. ototoi no «peiñto de doqto-e o kaita. me ga cukareta.» ga mada tataqte iru. tosi da.

2023-01-15 (0) 14:57:42 +0900


日本と中国とで「一兆」の意味が違うんだ

Niqpoñ to Cjûgoku to de「一兆」no imi ga cigau ñ da

日本語版ウィキペディア「命数法」による。 おそろしや。 《"million",「百万」などはやめて、SI 接頭語 «mega» を使ったら》。

Niqpoñgo bañ Wikipedia「命数法」ni joru. osorosi ja. «"million",「百万」nado wa jamete, SI seqtôgo «mega» o cukaqtara».

2023-01-15 (0) 14:52:06 +0900


Google 翻訳は「無量大数」を無限大と思っているようだ

Google hoñjaku wa「無量大数」o mugeñdai to omoqte iru jô da

2023-01-15 (0) 14:48:12 +0900


Google 翻訳は、漢数字の日本語を入れれば外国語のつづりがわかる

Google hoñjaku wa, kañsûzi no niqpoñgo o irereba gaikokugo no cuzuri ga wakaru

「22」だと「22」になるだけ。 「二十二」は twenty-two, zweiundzwanzig, vingt-deux, dudek du などになる。

"22" da to "22" ni naru dake. 「二十二」wa *twenty-two*, *zweiundzwanzig*, *vingt-deux*, *dudek du* nado ni naru.

2023-01-15 (0) 14:40:18 +0900


数詞の分かち書きはいくつかの西洋語を参照して決めるのがよかろう

sûsi no wakacigaki wa ikucu ka no seijôgo o sañsjô site kimeru no ga jokarô

そう思ったが、何を見れば書いてある?  言えるが、つづり字で書こうとすると、分かち書きを知らない場合がある。

sô omoqta ga, nani o mireba kaite aru? ieru ga, cuzurizi de kakô to suru to, wakacigaki o siranai baai ga aru.

ウィキペディア「エスペラント」には 999999 が naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ とある。

Wikipedia「エスペラント」ni wa 999999 ga *naŭcent naŭdek naŭ mil naŭcent naŭdek naŭ* to aru.

聖書の翻訳を見るか。

Seisjo no hoñjaku o miru ka.

2023-01-15 (0) 14:21:58 +0900


安史の乱>死んだ人が何千万人って、本当?

Añsi no rañ>siñda hito ga nañzeñ mañ niñ qte, hoñtô?

日本語版ウィキペディアにそうある。 メモ帳の右下の「ANSI」からの連想。

niqpoñgo bañ Wikipedia ni sô aru. memocjô no migisita no "ANSI" kara no reñsô.

2023-01-14 (6) 23:26:34 +0900


ぶつけたひじのかさぶた、いつのまにかとれていた

bucuketa hizi no kasabuta, icu no ma ni ka torete ita

ものの山を乗り越えようとしてバランスを崩しひじをすりむいた》のときの。 ずいぶんかかった。 それでいて、まだ皮膚は完全には元に戻ってはいない。

«mono no jama o nori koejô to site barañsu o kuzusi hizi o suri muita» no toki no. zuibuñ kakaqta. sore de ite, mada hihu wa kañzeñ ni wa moto ni modoqte wa inai.

2023-01-14 (6) 22:32:03 +0900


似顔絵の講座の新聞広告に似顔絵が載った人の肖像権は?

nigaoe no kôza no siñbuñ kôkoku ni nigaoe ga noqta hito no sjôzôkeñ wa?

2023-01-14 (6) 19:49:19 +0900


筆を加えた項目 [hude o kuwaeta *ɦɔŋmɪuk*]

2023-01-14 (6) 19:36:19 +0900


トーフで書いた絵を .bmp ファイルに変換するプログラムを書けばよいのか

tôhu de kaita e o .bmp fairu ni heñkañ suru puroguramu o kakeba joi no ka

トーフは、黒の背景に白い文字で書いた「■」の俗称。

tôhu wa, kuro no haikei ni siroi mozi de kaita「■」no zokusjô.

いや、そうしなくても、 トーフで書いたのを見て .bmp ファイルを編集すればよい。

ija, sô sinakute mo, tôhu de kaita no mite .bmp fairu o heñsjû sureba joi.

2023-01-14 (6) 16:09:36 +0900


「.」は文章の終わりを示すには小さすぎないか?

"." wa buñsjô no owari o simeru ni wa ciisasuginai ka?

いま、私は、ローマ字書きにおいて、 文章の初めだからといって大文字を使わない試みをしている。 前の文章の終わりが「.」で示されるのだから、 その必要はないという考えからだが、 実行してみると、見出しの行に書いたことを感じる。

ima, watakusi wa, rômazi gaki ni oite, buñsjô no hazime da kara to iqte ômozi o cukawanai kokoromi o site iru. mae no buñsjô no owari ga "." de simesareru no da kara, sono hicujô wa nai to iu kañgae kara da ga, ziqkô site miru to, midasi no gjô ni kaita koto o kañziru.

2023-01-14 (6) 15:50:38 +0900


時計が「進む」「遅れる」の「進む」「遅れる」、広辞苑は説明している

tokei ga "susumu" "okureru" no "susumu" "okureru", Kôzieñ wa secumei site iru

さすが。

sasuga.

2023-01-14 (6) 15:35:00 +0900


自動巻き腕時計、いま 32 秒遅れ

zidômaki udedokei, ima 32 bjô okure

10 秒ちょっと、盛り返してきた。 (って、進んでいるのだからあまりよいこととは言えないだが。)

10 bjô cjoqto, morikaesite kita. (qte, susuñde iru no da kara amari joi koto to wa ienai no da ga.)

2023-01-14 (6) 15:30:34 +0900


ペイントでドット絵を書いた。目が疲れた。

peiñto de doqto-e o kaita. me ga cukareta.

最初、表示倍率の変えかたがわからず、しばらく探した。 画面右下のつまみを滑らすのだった。むかしは「表示」の中にあったような。

saisjo, hjôzi bairicu no kaekata ga warazu, sibaraku sagasita. gameñ migisita no cumami o suberasu no daqta. mukasi wa "hjôzi" no naka ni aqta jô na.

表示倍率は 12.5 % から 800 % まで。 むかしの外字作成プログラムのことを考えると、 もっと大きくなってほしかった。 あれは 1600 % だった?

hjôzi bairicu wa 12.5 % kara 800 % made. mukasi no gaizi sakusei puroguramu no koto o kañgaeru to, moqto ôkiku naqte hosikaqta. are wa 1600 % daqta?

いっとき、ディスプレイの設定を変えればよいのか?  しかし、こわいのであまりやりたくない。

iqtoki, disupurei no seqtei o kaereba joi no ka? sikasi, kowai no de amari jaritaku nai.

2023-01-14 (6) 14:54:44 +0900


南海トラフの「トラフ」を「虎斑」とカン違いしている人はいそうだ

Nañkai torahu no "torahu" o「虎斑」to kañcigai site iru hito wa isô da

朝日新聞「声」>外来語>段落間の関係がわからない投書》の人とか。

朝日新聞「声」>外来語>段落間の関係がわからない投書》no hito to ka.

英語では trough だそうだ。

eigo de wa *trough* da sô da.

2023-01-14 (6) 14:46:05 +0900


桜田です!>小百合さんものを隅に寄せ掃除終わり あぜんとしてる黒井先生

Sakurada desu!>Sajuri sañ mono o sumi ni jose sôzi owari azeñ to site ru Kuroi señsei

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 小百合さんが、黒井先生と屋外にいる。 寒いので黒井先生のうちに行こうかと。 (2) 散らかっていると黒井先生は言うが、 掃除してあげると小百合さん。 (3) 散らかりようを見てあぶら汗を流す小百合さん。 (4) ものを隅に寄せただけで終了宣言。 あぜんとする黒井先生。

(1) Sajuri sañ ga, Kuroi señsei to okugai ni iru. samui no de Kuroi señsei no uci ni jukô ka to. (2) cirakaqte iru to Kuroi señsei wa iu ga, sôzi site ageru to Sajuri sañ. (3) cirakarijô o mite abura ase o nagasu Sajuri sañ. (4) mono o sumi ni joseta dake de sjûrjô señgeñ. azeñ to suru Kuroi señsei.

どこがおもしろいのかわからない。 二人が座るスペースはできたので、ある意味では、終わったとも言えよう。

doko ga omosiroi no ka wakaranai. hutari ga suwaru supêsu wa dekita no de, aru imi de wa, owaqta to mo iejô.

4 コマめの「パッパッ」の、「ッ」の字体が変なのは前からのとおり。

4 komame no「パッパッ」no,「ッ」no zitai ga heñ na no wa mae kara no tôri.

2023-01-14 (6) 00:33:19 +0900


回文>「警護籠池(けいごかごいけ)」

kaibuñ>「警護籠池(けいごかごいけ)」

籠池氏を警護、と。

Kagoike si o keigo, to.

2023-01-14 (6) 00:02:18 +0900


あす、もう少し、目を使う仕事が待っているのできょうはここまで

asu, mô sukosi, me o cukau sigoto ga maqte iru no de kjô wa koko made

2023-01-13 (5) 23:55:12 +0900


東京のバスは、まだ、一番前の座席は使用禁止だった

Tôkjô no basu wa, mada, icibañ mae no zaseki wa sijô kiñsi daqta

金沢の北鉄バスはだいぶ前に使えるようになった。

Kanazawa no 北鉄 basu wa daibu mae ni cukaeru jô ni naqta.

2023-01-13 (5) 23:46:06 +0900


分かち書き>「理由なくして」は rijû naku site?

wakcigaki>「理由なくして」 wa "rijû naku site"?

広辞苑によると、助詞であって、 《サ変動詞「す」の連用形「し」と接続助詞「て」との結合したもの》 とあるから site でよいと思う。

Kôzieñ ni joru to, zjosi de aqte, «sa-heñ dôsi "su" no reñjôkei "si" to secuzoku zjosi "te" to no kecugô sita mono» to aru kara "site" de joi to omou.

2023-01-13 (5) 23:25:29 +0900


筆を加えた項目 [hude o kuwaeta *ɦɔŋmɪuk*]

2023-01-13 (5) 23:15:22 +0900


からだのおもさ 69.0 kg, おなかのまわり 84 cm

karada no omosa 69.0 kg, onaka no mawari 84 cm

大台はきのうだけで済んだ。

ôdai wa kinô dake de suñda.

2023-01-13 (5) 23:10:37 +0900


家でのビールとポテトチップスをやめた

ie de no bîru to poteto ciqpusu o jameta

2023-01-13 (5) 22:56:22 +0900


完全殺人>人類最後の生き残りの二人のうち、一人がもう一人を殺したら?

kañzeñ sacuziñ>ziñrui saigo no ikinokori no hutari no uci, hitori ga mô hitori o korositara?

最後のカインとアベルとでも言えようか。

saigo no Kaiñ to Aberu to de mo iejô ka.

2023-01-13 (5) 22:51:47 +0900


もしも神に聖絶を命じられた敵に攻め込まれたら

mosi mo Kami ni seizecu o meizirareta teki ni semekomaretara

エレミヤの時代のエルサレムの落城、捕囚について、 矢内原忠雄はこう書いている。 《しかしこの國辱は決して理由なくして臨んだものではありません。 之は國民が神の警告を聽かず、 惡しき途と行爲とを離れなかつたが爲めに、 神の送り給うた罰であります。 之は神の負はせ給うた軛でありますから、 いかにそれが屈辱であつても、 從順に負はねばなりません》(「余の尊敬する人物」33 ページ)

Eremija no zidai no Erusaremu no rakuzjô, hosjû ni cuite, 矢内原忠雄 (Yanaihara Tadao) wa kô kaite iru. «sikasi kono kokuzjoku wa keqsite rijû naku site nozoñda mono de wa arimaseñ. kore wa kokumiñ ga Kami no keikoku o kikazu, asiki mici to kôi to o hanarenakaqta ga tame ni, Kami no okiri tamôta bacu de arimasu. kore wa Kami no owase tamôta kubiki de arimasu kara, ika ni sore ga kucuzjoku de aqte mo, zjûzjuñ ni owaneba narimasen» ("jo no soñkei suru ziñbucu" 33 pêzi)

しかし、もしも敵が神から聖絶を命じられていたら?

sikasi, mosi mo teki ga Kami kara seizecu o meizirarete itara?

申命記 30,5 に 《あなたの神、 主はあなたの先祖が所有した地にあなたを帰らせ、 あなたはそれを所有するに至るであろう。 主はまたあなたを栄えさせ、 数を増して先祖たちよりも多くされるであろう》 (口語訳)とあるからそれは起こらない?

Siñmeiki 30,5 ni «anata no Kami, Sju wa anata no señzo ga sjojû sita ci ni anata o kaerase, anata wa sore o sjojû suru ni itaru de arô. Sju wa mata anata o sakaesase, kazu o masite señzo taci jori mo ôku sareru de arô» (kôgojaku) to aru kara sore wa okoranai?

2023-01-13 (5) 22:14:39 +0900


姜尚中氏の名前のローマ字表記をめぐって

姜尚中 si no namae no rômazi hjôki o meguqte

日本語版 Wikipedia「姜尚中」の「注1」に次のようにある。

niqpoñgo bañ Wikipedia「姜尚中」no「cjû 1」ni cugi no jô ni aru.

姜尚中は、『プレジデント』(2006年7月3日号)に登場しているが、 略歴欄に「Kan Sanjun」と書いている。 呉智英は、「Kan Sanjun」を姜尚中だと理解できる朝鮮人はおらず、 日本語と朝鮮語では音韻体系が異なるために相互に存在しない音があり、 それを無視してローマ字にする事は、 サッチャー元英首相「Thatcher」を日本人向けに「Sattya」と書いて「国際性の証しだ」と言っているのと同じ愚行であり、 姜尚中の日本語読みは「きょうしょうちゅう」であり、 「日本人は日本語読みでなんら差し支えない。 だって、日本人が外国語を強制される理由はどこにもない」 「自分の名前の朝鮮語読みを強制だか誘導だかしている姜尚中にも責任はある。 『姜尚中の政治学入門』で、社会を見るには『カンを磨け』と説き、 『姜がカンでは洒落にもならないが』と言い訳している。 朝鮮音では、姜はKang、勘はKam、確かに洒落にならない」と評している。(『産経新聞』2006年12月7日 )

まず、姜尚中氏が Kan Sanjun と書きたいと思ったという、 「本人の望み」が大切であろう。 「Thatcher」を日本人向けに「Sattya」うんぬんは、 本人がそれは望まないだろうから、ここで持ち出しても意味がなかろう。 ヘボン式ローマ字のヘボンは Hepburn だが、 日本人にわかりやすいよう「ヘボン」と名乗ったという。 (ただし Hebon とつづったかどうかは調べていない。)

mazu, 姜尚中 si ga "Kan Sanjun" to kakitai to omoqta to iu, "hoñniñ no nozomi" ga taisecu de arô. 「Thatcher」o Niqpoñziñ muke ni「Sattya」uñnuñ wa, hoñniñ ga sore o nozomanai darô kara, koko de mocidasite mo imi ga nakarô. Heboñsiki rômazi no Hebon wa Hepburn da ga, Niqpoñziñ ni wakari jasui jô "Hebon" to nanoqta to iu. (tadasi Hebon to cuzuqta ka dôka wa sirabete inai.)

日本人の名前をもつ人で、 アルファベットでつづった名前を、 ローマ字書きではなく、 英語と思って読むとそれらしいオトが出るようにしている人を知っている。 実際の名前を書くことははばかられるので、 いま作った例でいうと、 「和田」さんが Wadder とつづるようなものである。 Wada は「ウェイダ」と読まれる可能性があるのではあるまいか。 これが許されるからには、Kan Sanjun も許されるであろう。 (wadder は実在の英単語だが、その意味は私にはよくわからない。 Google 翻訳は「わだち」とする。和達さんとは関係あるまい。)

Niqpoñziñ no namae o mocu hito de, *alphabet* de cuzuqta namae o, rômazi gaki de wa naku, eigo to omoqte jomu to sore rasii oto ga deru jô ni site iru hito o siqte iru. ziqsai no namae o kaku koto wa habakarareru no de, ima cukuqta rei de iu to, 「和田」sañ ga Wadder to cuzuru jô na mono de aru. Wada wa [weida] to jomareru kanôsei ga aru no de wa aru mai ka. kore ga jurusareru kara ni wa, Kan Sanjun mo jurusareru de arô. (*wadder* wa zicuzai no eitañgo da ga, sono imi wa watakusi ni wa joku wakaranai. Google hoñjaku wa "wadaci" to suru. Wadaci sañ to wa kañkei aru mai.)

「日本人は日本語読みでなんら差し支えない」の部分。 それなら、中国人は中国語読み、となろうが、 訓読みの氏(名字)を中国語で読まれるとかなり違ってくる。

"Niqpoñziñ wa nipqoñgo jomi de nañra sasicukaenai" no bubuñ. sore nara, Cjûgokuziñ wa cjûgokugo jomi, to narô ga, kuñjomi no si (mjôzi) o cjûgokugo de jomareru to kanari cigaqte kuru.

アルファベットを使う言語の間では、どうなっているのであろうか。 Chopin は英語では「チョピン」になる? 手元の辞書ではそうはならない。 英語固有の名前を日本語読み、すなわちいわゆるローマ字読みすれば、 英語も知らないと言われるだけであろう。 ウェード式の Wade を「ワデ」と読むなどがそれにあたる。

*alphabet* o cukau geñgo no aida de wa, dô naqte iru no de arô ka. Chopin wa eigo de [ʧopin] ni naru? temoto no zisjo de wa sô wa naranai. eigo kojû no namae o niqpoñgo jomi, sunawaci iwajuru rômazi jomi sureba, eigo mo siranai to iwareru dake de arô. Wade-siki no Wade o [wade] to jomu nado ga sore ni ataru.

エスペラントではアルファベット書きの名前は元の言語のとおりにつづり、 そのあとに prononco(発音の意味)と書き、さらに続けて、 エスペラントにあたかもこういう単語があるかのように発音してくれ、 というつづりを書くことがあるようである。 たとえば Senzyu に Senĝu を添えるように。

Esperanto de wa *alphabet* gaki no namae wa moto no geñgo no tôri ni cuzuri, sono ato ni *prononco* (hacuoñ no imi) to kaki, sara ni cuzukete, Esperanto ni ataka mo kô iu tañgo ga aru ka no jô ni hacuoñ site kure, to iu cuzuri o kaku koto ga aru jô de aru. tatoeba Senzyu ni Senĝu o soeru jô ni.

2023-01-13 (5) 21:45:57 +0900

漢字のキラキラネーム読みはよくて朝鮮語風の読みはいけない、ということか

kañzi no kira kira nêmu jomi wa jokute cjôseñgo-hû no jomi wa ikenai, to iu koto ka

2023-01-14 (6) 16:22:35 +0900


「西井」さんの /nisii/ は口蓋化したオトが三つ続く

「西井」sañ no /nisii/ wa kôgaika sita oto ga miqcu cuzuku

口蓋化したまま発音する?

kôgaika sita mama hacuoñ suru?

2023-01-13 (5) 21:28:51 +0900


外づけ HDD に、作業のためのディレクトリ doma を作った

sotozuke HDD ni, sagjô no tame no direkutori "doma" o cukuqta

work などとするところだが、日本語で「土間」。 そこでいろいろな仕事をするつもり。

*work* nado to suru tokoro da ga, niqpoñgo de「土間」。 sokode iroiro na sigoto o suru cumori.

2023-01-13 (5) 20:52:11 +0900

「土間」は「窓」の逆読みです

"doma" wa "mado" no gjakujomi desu

Microsoft 社が「窓」ならうちは「土間」だ! なんて言ってた会社はないか》参照。

Microsoft 社が「窓」ならうちは「土間」だ! なんて言ってた会社はないか》sañsjô.

2023-01-14 (6) 16:33:01 +0900


a は集合 a が空でない場合に定義されるんだった

a wa sjûgô a ga kû de nai baai ni teigi sareru ñ daqta

a はどうだったっけ?

a wa dô daqta qke?

2023-01-13 (5) 20:43:47 +0900

合併集合の公理より、a が空なら ∪a も空だった

gaqpei sjûgô no kôri jori, a ga kû nara ∪a mo kû daqta

2023-01-14 (6) 15:41:17 +0900


水晶院>令和5年は「金運大飛躍の年」という金運財布の広告が

Suishowin>令和5年は「金運大飛躍の年」to iu kiñuñ saihu no kôkoku ga

36年に一度しか巡ってこない金運大飛躍の年といわれる「四緑の癸卯年」にこそ持ちたい特別な金運財布 とあり。

36年に一度しか巡ってこない金運大飛躍の年といわれる「四緑の癸卯年」にこそ持ちたい特別な金運財布 to ari.

Suishowin というつづりは同社のページの URL から。

"Suishowin" to iu cuzuri wa dôsja no pêzi no URL kara.

2023-01-13 (5) 20:34:21 +0900


回文>「Ôju, ci, hicujô(大湯、血、必要)」

kaibuñ>「Ôju, ci, hicujô(大湯、血、必要)」

大湯は氏(名字)。 助詞を欠いているが、「竹やぶ焼けた」もそれは同じだ。

Ôju wa si (mjôzi). zjosi o kaite iru ga,「竹やぶ焼けた」mo sore wa onazi da.

2023-01-13 (5) 20:19:54 +0900


「洗濯物」の「洗濯」には「乾燥」も含まれる?

"señtakumono" no "señtaku" ni wa "kañsô" mo hukumareru?

たとえば「17 時までに洗濯しておいてくれ」と言われたら、 17 時には乾燥している必要がある?

tatoeba "17 zi made ni señtaku site oite kure" to iwaretara, 17 zi ni wa kañsô site iru hicujô ga aru?

2023-01-13 (5) 20:16:31 +0900


TG-2>古いほうの充電池はもう寿命がきたか

TG-2>hurui hô no zjûdeñci wa mô zjumjô ga kita ka

東京で、まったく電源がはいらなくなった。 ふつうはまず「消耗しています」のマークになるのに。

Tôkjô de, maqtaku deñgeñ ga hairanaku naqta. hucû wa mazu "sjômô site imasu" no mâku ni naru no ni.

2023-01-13 (5) 20:12:21 +0900


自動巻き腕時計、43 秒遅れ

zidômaki udedokei, 43 bjô okure

止まっていた自動巻き腕時計、適当に合わせたらおよそ 35 秒遅れ》以来。

«tomaqte ita zidômaki udedokei, tekitô ni awasetara ojoso 35 bjô okure» irai.

2023-01-13 (5) 20:00:10 +0900


またまた外づけ HDD に chkdsk /f か、と思ったら

mata mata sotozuke HDD ni chkdsk /f ka, to omoqtara

chkdsk の最中に、一つ前の項目を書き込んでいたのだった。 そりゃエラーになるわな。おばか。

chkdsk no saicjû ni, hitocu mae no kômoku o kakikoñde ita no daqta. sorja erâ ni naru wa na. obaka.

2023-01-13 (5) 19:59:29 +0900


職場の二台の電波時計、4 秒ずれていた。一日に 1 秒ずれるようだ

sjokuba no nidai no deñpa dokei, 4 bjô zurete ita. icinici ni 1 bjô zureru jô da

2023-01-13 (5) 19:58:58 +0900


桜田です!>風船をふくらましてるカメちゃんはほほがふくらみ破裂しそうに

Sakurada desu!>hûseñ o hukuramasite ru Kamecjañ wa hoho ga hukurami harecu sisô ni

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) もらった風船をハルにあげるお祖母さん。 (2) カメちゃんにもあげる。 (3) 力を入れてふくらますカメちゃん。 (4) 風船はふくらまず、 両方のほほがこぶとりじいさんのようにふくれた。 破裂すると驚くハル、お祖母さん。

(1) moraqta hûseñ o Haru ni ageru obâsañ. (2) Kamecjañ ni mo ageru. (3) cikara o irete hukuramasu Kamecjañ. (4) hûseñ wa hukuramazu, rjôhô no hoho ga kobutori ziisañ no jô ni hukureta. harecu suru to odoroku Haru, obâsañ.

いままではしわがのびるという設定だったが、 ほほがふくらむという新しい設定が加わった。 おもしろいとは思えない。

ima made wa siwa ga nobiru to iu seqtei daqta ga, hoho ga hukuramu to iu atarasii seqtei ga kuwawaqta. omosiroi to wa omoenai.

2023-01-13 (5) 00:14:18 +0900

そのうち、カメちゃんはほほをヘリウムガスでふくらませ、空を飛ぶのでは

sono uci, Kamecjañ wa hoho o *helium gas* de hukuramase, sora o tobu no de wa

2023-01-13 (5) 20:04:10 +0900


からだのおもさ 70.5 kg, おなかのまわり 85 cm

karada no omosa 70.5 kg, onaka no mawari 85 cm

いかん。からだのおもさは大台に乗ってしまった。

ikañ. karada no omosa wa ôdai ni noqte simaqta.

2023-01-12 (4) 23:57:16 +0900


irodate.html を直し、h2 タグの行が二つ出るようにした

irodate.html o naosi, h2 tagu no gjô ga hutacu deru jô ni sita

見出しを、漢字かなまじりとローマ字とでつけるようになったので。 《すのものの「『いろいろ』用の日時出力スクリプト」》。

midasi o, kañzi-kana-maziri to rômazi to de cukeru jô ni naqta no de. «すのものの「『いろいろ』用の日時出力スクリプト」»。

2023-01-12 (4) 23:35:46 +0900

元に戻した

moto ni modosita

2023-01-17 (2) 22:03:02 +0900


すのもの Sunomono